BG  |   EN  |   FR  |   RU  |  
· Начало › ЕкипЕкип  Екип

Екипът на СПАРТАК АД е съставен от висококвалифицирани специалисти. Обща численост на персонала по трудов договор е 90 души, от тях 30 души с висше образование.

Организационната структура на фирмата включва 3 направления:
-    Развитие
-    Производство
-    Финансово-счетоводен отдел


Направление „Развитие” включва наколко звена – Търговски отдел, Поделение маркетинг, Поделение Технически контрол. Дейностите, които се извършват в това направление са следните:
- организиране процеса по привличането на нови клиенти, ценообразуването и оферирането;
- организиране на контактите с външни и  вътрешни клиенти на дружеството, с цел разширяване на пазарната реализация и изпълнение на бизнес плана;
- организира контактите с доставчици, с цел материално осигуряване на производствената  програма и поддържане  на активни материални запаси;
- организиране обратна връзка от клиенти за произведените тестови образци;
- проучвания на пазара на изделията на дружеството;
- изготвяне на актуални оферти за продуктите на фирмата и да запознава регулярно клиентите с тях.

Направление „Производство” включва отдел „Производствено-технологичен” и всички производствени цехове: Разкрой, Заготвителен, Механичен, Монтаж и Краен монтаж.

Отдел „Производствено технологичен” е изграден от експерти инженери, които работят в следните области:
-  Създават и следят за изпълнението на предвидените технологии ;
-  Подобряват технологичните средства и методи;
-  Организират и участват в изпълнението на проби на технологични решения;
-  Наблюдават, систематизират и анализират технологичните проблеми;
-  Предлагат промени на техническата документация;
-  Организират междинен контрол по качеството на детайлите;
-  Обработват всички документи, свързани с внедряването на продуктите в производството;
-  Извършват преглед на техническата документация и удостоверяват технологичността на конструкцията.
Персоналът, ангажиран в производствените цехове е преминал необходимо обучение и притежава сертификати за придобити квалификационни степени по шлосерство и заваряване.