БГ EN

Приключи изпълнението на проект „Подобряването условията на труд – фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013

Приключи изпълнението на проект „Подобряването условията на труд – фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 На провелата се заключителна пресконференция Спартак АД официално отчете успешното приключване на проект „Подобряването условията на труд – фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013г., по схема „Безопасен труд”. Проектът е реализиран в рамките на 1 година и е на обща стойност 156 834 лева.

Дейностите, извършени по проекта включват:

·        Анализ на състоянието и проектиране подобряване на  организацията на трудовата дейност в Спартак АД

·        Осигуряване на по-съвременни и качествени предпазни средства на заетите лица

·        Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд

·        Обучение на персонала за безопасна работа с нововъведено оборудване

Като част от дейностите по проекта дружеството внедри и поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001:2008

Осигурени са лични предпазни средства и предпазно работно облекло, отговарящо на съвременните  стандарти за безопасност и защита от рискове и осигуряващи комфорт при ползване:

· Щит за заварчик с хелиоматично стъкло

· Ръкавици за заварчици и за механична защита

· Предпазни очила и маски

· Антифони, защитни гащеризони и обувки

Обучени бяха 78 работници и служители на Спартак АД за безопасна работа с нововъведено оборудване.

Спартак АД е компания, която непрекъснато поддържа и развива своята политика по подобряване условията на труд и опазване на здравето при работа на работниците и служителите на фирмата. Резултатите от проведена анкета сред целевата група след реализацията на проекта показват високо ниво на удовлетвореност - факт, който мотивира ръководството на Спартак АД и за в бъдеще да насочва усилия и грижи за здравето и безопасността на своите работници.
  Инвестира във вашето бъдеще! 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Спартак АД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h