БГ EN РУ FR

Условия и ред по ЗЗЛПСПОИН

Информация
относно условията и реда за подаване на сигнали
по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
в „СПАРТАК“ АД
 
В изпълнение на изискванията на  Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона), „Спартак“ АД е създал канал за вътрешно подаване на сигнали.

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях се осъществява съгласно утвърдени от „Спартак“ АД Правила.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни).

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Писмен сигнал се подава чрез:
- чрез попълване на формуляр по образец и изпращането му до електронна поща на адрес protect@spartak.bg, като в този случай формуляра се подписва от подателя с електронен подпис;
- чрез попълване на формуляр по образец и изпращането му на адреса на „Спартак“ АД: гр. Бургас, ул. Одрин №3, канцелария склад „Материали“. чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН“ без да се посочва подател.
Устен сигнал се подава чрез:
- чрез обаждане на телефон: +359 886 842 724  (от 08:00 до 16:30 часа в работни дни);
- лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочените телефон и електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.
 
Централен орган за външно подаване на сигнали: Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h