БГ EN РУ FR

Поверителност и защита на личните данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
    За „Спартак“ АД е от изключително значение защитата на Вашите лични данни при използването на услугите на дружеството и искаме да Ви информираме как, за какви цели и в какви срокове се обработват Вашите лични данни. Ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни при изпълнение  на  нашата бизнес дейност и в качеството си на обработващ лични данни изпълняваме стриктно всички свои задължения произтичащи от Регламент (ЕС)  2016/679  на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични  данни и относно свободното движение на такива данни.

     Какви лични данни събираме
Лични данни са всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране.
Ние може да събираме, обработваме и съхраняваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности, когато разполагаме с правно основание за това и/или обработката отговаря на нашите легитимни  цели.
Ние може да събираме следните лични данни:
• Идентифицираща информация: име, презиме, фамилия и ЕГН;
• Лични данни свързани с Вашата социална идентичност: информация за образование, професионална квалификация, трудова дейност и професионална биография;
• Информация за контакти: пощенски адрес, телефонен номер, електронен адрес;
• Финансова информация: данъчен идентификационен номер, данъчен статус, данни за банкова сметка. Ако сте наш акционер, ние обработваме Ваши лични данни във връзка с това правоотношение като: идентификационни данни, брой акции и размер на дивидент;
• Данни от Вашите взаимоотношения с нас: които ни изпращате в имейли или писма до нас, които споделяте с нас на срещи или в разговор по телефона, споделяте чрез интернет страници.
Ние НЕ събираме лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, религиозни, политически или философски убеждения, членство в политически партии или организации, генетични данни или данни, свързани с Вашия  сексуален живот или ориентация, освен ако нямаме правно задължение за това.

     Основания за събиране и обработване на  лични данни.
Основанията ни за събиране и обработване на Вашите лични данни са свързани с:
• Изпълнение на нормативни изисквания на действащото законодателство - например задължения към НАП, НОИ, Централен депозитар и др. подобни;
• Изпълнение на задачи от обществен интерес;
• Дейности по  съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения, за изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, протоколи, справки, удостоверения и др. подобни);
• Осъществяване на нашите легитимни интереси;
• Дадено от Вас съгласие.
В случай, че обработваме Вашите данни за цели, различни от посочените по-горе, ние ще Ви информираме за това и когато е необходимо ще поискаме Вашето съгласие.

     На кого предоставяме Вашите  лични данни.
Ние разкриваме Вашите лични данни единствено на:
• Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации, при поискване и до степента, разрешена съгласно закона;
• Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните ни права и интереси;
• Доставчици, които извършват услуги от наше име, като куриери, IT фирми, поддържащи нашите сървъри и т.н.;
Ние изискваме от всички, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона и в съответствие с определените цели.

     Уеб анализ
Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб-анализи на Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречените бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и осъществяват анализа на употребата на сайта. Събраната с бисквитките информация за Вашата употреба на сайта по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случаи на активиране на IP-анонимизацията за тази уеб страница, Вашият IP-адрес се съкращава предварително от Google в рамките на държавите-членки на ЕС и на други държави, ратифицирали договора за Европейската икономическа зона. Вашият пълен IP-адрес се предава само в извънредни случаи на сървър в САЩ , където се съкращава. Google използва тези данни по поръчка на собственика на този уебсайт, за да анализира Вашия начин на ползване, за да подготви доклади за активността в уебсайта и за да изпълни други възложени му от собственика услуги, свързани с използването на сайта и на интернет. Препратеният от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки посредством съответната настройка в софтуера на Вашия браузър. Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър.

     Защита  на личните данни.
Ние сме въвели подходящи мерки  за защита на Вашите личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване.
Нашите служители, доставчици и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до Вашите лични данни или обработват Ваши лични данни са обект на задължение за поверителност.
Ние спазваме  утвърдени правила за предотвратяване на всяко предполагаемо нарушение на поверителността на данните и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

     Период на съхранение
Ние съхраняваме Вашите лични данни в срокове, само  колкото е необходимо за изпълнение на целите за които са били събирани. Възможно е да бъдем законово и договорно задължени да съхраняваме лични данни за по-продължителен период.

     Вашите права
Общият регламент за защита на личните данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. Вие имате право:
• На достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни;
• На поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно коригирани;
• На изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни до степента позволена от закона, освен ако дружеството не докаже, че съществуват законови основания за обработването;
• На ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни до степента позволена от закона;
• На възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
•    На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право по всяко време да го оттеглите;
• На преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице;
• В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да се обърнете за възникнали нарушения на правата Ви към Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган.
 
     Данни за кореспонденция с Комисията за защита на личните данни:
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2915 3518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

     Данни за кореспонденция със "Спартак" АД
„Спартак” АД, ЕИК 812116102, е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. Одрин №3.

На разположение в дружеството ни  са утвърдени „ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА на „Спартак” АД за мерките  за защита на личните данни съгласно Регламент 2016 /679” регламентиращи подробно механизмите за събиране, съхранение, обработване, унищожаване или архивиране на личните данни; техническите и организационните мерки за тяхната защита; правата на лицата, чийто лични данни  обработваме; описание на водените регистри, както и  сроковете за съхранението им; отговорностите на служителите, обработващи лични данни.
При възникнали въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас.

Адрес за кореспонденция: град Бургас, ул. "Одрин" №3
Тел.: +359 56 880 080
E-mail: spartak@spartak.bg
Уеб сайт: www.spartak.bg
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h